ICT-taitotesti
ICT-taitotestipalvelu on tarkoitettu perus- ja toisen asteen opettajien ja oppilaiden digitaitojen arviointiin. Sitä kehittää Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus (RUSE). Palvelu on tarkoitettu oppilaitosorganisaatiolle työkaluksi henkilöstön ja oppilaiden taitojen arviointiin. Testin tekevät oppilaat ja opettajat saavat suoriutumisestaan henkilökohtaisen osaamisprofiilin. Organisaatio puolestaan saa henkilöstöstään ja oppilaistaan koontiraportin, josta ei selviä yksittäisten testattavien henkilötietoja. Tietoa opettajien ja oppilaiden osaamisesta voidaan käyttää suunnittelun, täydennyskoulutuksen ja digitaitojen opetuksen pohjatietona. Testattavat itse voivat puolestaan hyödyntää osaamisprofiiliaan oman osaamisensa kehittämisessä. ICT-taitotesti sisältää oppilaille 6 ja opettajille 5 osa-aluetta, eli moduulia.

Opettajat kirjautuvat palveluun ja voivat suorittaa moduuleja omaan aikatauluunsa sopivassa tahdissa - oppilaat tekevät testin kerralla kirjautumatta palveluun. Palvelu täyttää voimassa olevat tietosuojavaatimukset ja tuleviin tietosuojavelvoitteisiin on reagoitu ennakoivasti; ylläpidettävä henkilörekisteri sisältää vain välttämättömät tiedot käyttäjistä, alaikäiset eivät kirjaudu järjestelmään eikä heistä siten muodostu henkilörekisteriä, alaikäisistä testattavista haetaan asiaankuuluvat tutkimusluvat ennen testausta, kaikilta tutkittavilta pyydetään suostumus tutkimukseen ennen testin tekoa ja suostumuksensa voi myös peruuttaa, opettajat voivat lisäksi poistaa tietonsa käyttäjärekisteristä, eikä tutkimustarkoitukseen kerättyä aineistoa yhdistetä henkilötietorekisterin tietoihin.
VALITSE TESTI:

Oppilastesti

OpettajatestiTestin tekeminen edellyttää organisaatiotunnusta. Mikäli sinulla ei sellaista ole, kehoita oppilaitoksesi johtajaa ottamaan yhteyttä osoitteeseen: readit@utu.fi. Testi on vuodesta 2019 alkaen käytössä ainoastaan OKM:n rahoittamassa hankkeessa, joten varmista, että oppilaitoksesi on mukana hankkeen otoksessa.

Moduulit

peruskäyttöikoniOsa-alueen tehtävät mittaavat digitaalisiin laitteisiin ja sovelluksiin sekä Internetin käyttöön liittyvää perusosaamista.
Peruskäyttö


tyävälineikoniOsa-alueen tehtävät mittaavat kykyä tuottaa ja muotoilla omaa sisältöä tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikka-ohjelmien avulla.


Työvälineet


viestintäikoniOsa-alueen hallintaa mitataan tehtävillä, jotka liittyvät keskeisten verkostoitumis- ja viestintäpalvelujen ja niiden käyttötarkoitusten tuntemukseen sekä tietoturvaan.


Viestintä ja verkostoituminen


sisällöntuottoikoniOsa-alueen hallintaa mitataan kuvan-, videon- ja äänenkäsittelyyn, tiedostomuotoihin ja pakkaamisen perusperiaatteisiin, pilvipalveluihin ja tuotosten julkaisuun liittyvillä tehtävillä.


Sisällön tuottaminen
ja jakaminen

sovellusikoniOsa-alueen hallintaa mitataan ohjelmistojen lataamiseen, ostamiseen ja käyttöönottoon, päivityksiin, sovellusten tietoturvaan ja ohjelmoinnin alkeisiin liittyvillä tehtävillä.


Sovellukset


jatko-opintoikoniOsa-alueen hallintaa mitataan tehtävillä, jotka liittyvät tietokantoihin, ohjelmointiin ja web-ohjelmointiin.Jatko-opintovalmiudet


Tutkimushankkeet

DP- Digiajan peruskoulu 2016–2018

Hankkeessa tuotetaan tietoa uuden oppimisen, digitaalisen pedagogiikan, uusien oppimismateriaalien ja oppimisympäristöjen nykytilasta ja kehittämisvalmiudesta perusopetusta järjestävissä kouluissa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda perustaa opetusalan ajan tasaisen tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle hyödyntämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä.

Tavoitteena on tuottaa tietoa oppimisen ja opettamisen sekä toisaalta oppilaitosorganisaatioiden digitaalisten teknologioiden käytöstä ja hyödyntämisvalmiuksista, uusien oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen käyttämisestä sekä digitaalisen osaamisen tasosta. Tavoite on lisäksi arvioida hallituksen toimien vaikuttavuutta suomalaisissa peruskouluissa. Tarkoituksena ei ole luoda vain ajantasaista pikakatsausta juuri tämän hetken tilanteeseen, vaan tarjota pysyviä arviointityökaluja digitalisoitumisen ja oppilaitosorganisaatioiden kehityksen seurantaan myös tulevaisuudessa ja näin vahvistaa tiedolla johtamisen mahdollisuuksia laajasti koko maassa.

Hanke rahoitetaan valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvitystoiminnan määrärahoista ajalla 1.5.2016-31.12.2018. Hankkeen toteuttaa Tampereen yliopiston TRIM-keskuksen ja Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) muodostama konsortio, jota koordinoi TRIM.

Lisätiedot valtioneuvoston kanslian sivuilta.
Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen 2016–2019

Globaalit trendit, kuten teknologinen muutos ja tuotannon siirto ulkomaille, muokkaavat ammattirakenteita. Ammattirakenteiden muutoksen osaamiseen liittyvät seuraukset ovat poliittisesti erittäin merkittäviä, mutta huonosti ymmärrettyjä. Tutkimuksemme paljastaa nuorten koulu- ja tutkintovalintojen sekä IT-taitovaatimusten seuraukset. Se selvittää, mitä muutoksia tarvitaan uusien taitojen hankkimisen ja entisten uudistamisen tueksi työelämässä ja sen ulkopuolella: aikuiskoulutuksessa, aktiivisissa työmarkkinatoimenpiteissä sekä ammatillisen kuntoutuksen kaltaisissa institutionaalisissa järjestelyissä.

Hanke rahoitetaan Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelmasta 1.4.2016-31.3.2019. STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tutkimusta. Konsortiot etsivät konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. Yhteistyö tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä koko hankkeen ajan on tärkeää.

Projektikonsortion muodostavat Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Koulutussosiologian tutkimuskeskus (RUSE) ja Työterveyslaitos (TTL). Konsortiota johtaa ETLA. Lisätietoja tutkimushankkeen sivustolta: Polkuja työhön.


ICT-taitotestaukset 2014–2015

RUSEn ensimmäisen ICT-taitotestiversion avulla selvitettiin nuorten ja aikuisten tietoteknologian käyttötottumuksia, testattavien käsityksiä omista tieto- ja viestintäteknologiataidoistaan sekä testattiin käytännön ongelmanratkaisutehtävien avulla 18 eri tieto- ja viestintäteknologian osa-alueen osaamista. Testiosuus mittasi sekä yleisiä tietokoneen ja perusohjelmistojen käyttötaitoja että vaativampia ICT-alan ammatillisia valmiuksia.

Vuosien 2014 ja 2015 aikana testattiin kaikkiaan yli 3300 12-22-vuotiasta yläkouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Lisäksi tavoitettiin noin 100 toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jäänyttä 16-22-vuotiasta nuorta. Nuorten lisäksi testattiin reilu 800 opettajaa perus- ja toiselta asteelta. Lisätiedot RUSEn tutkimussivulta.
ICT-taitotestilogo
Tutkimusyhteyshenkilö:
Tutkija Suvi-Sadetta Kaarakainen
Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE
FIN-20014 TURUN YLIOPISTO
Lisätietopyynnöt:
susaka (at) utu.fi
Tekniset ongelmat: 044 505 0682Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen logo
Turun yliopiston logo