Syrjäytymisen ehkäiseminen

RUSE on koko olemassaolonsa ajan tehnyt  tutkimus- ja kehitystyötä nuorten syrjäytymiseen liittyvissä projekteissa. Tavoitteena on tuottaa sellaista uutta tietoa ja ymmärrystä syrjäytymisen mekanismeista ja nuorten elämänkulusta jolla voitaisiin edesauttaa nuorten koulutus- ja elämänmahdollisuuksia.

Projektit aiheesta

 

JOMA - järjestöosaajasta mestariksi, oppisopimuksella järjestöosaajan ammattiin hankkeessa (2007–2009) kehitettiin ns. JOMA-järjestelmä, joka käyttöön otettuna edistäisi järjestötoimintaa siten, että järjestöt voisivat halutessaan ottaa hoitaakseen tiettyjä yhteiskunnallisia palvelutehtäviä ja saada vastaavasti taloudellisia voimavaroja tehtävien hoitamiseksi. Tavoitteena on laaja-alaistaa kansalaisjärjestöjen toimintaa muuttuneessa toimintaympäristössä sekä terävöittää järjestöosaamista. Hankkeessa suunniteltiin myös oppisopimuskoulutuksena tai vastaavana tarjottava järjestöosaajan ammattiin johtava opintopolku. Rahoittajana oli Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

 

Koulutuksesta syrjäytymisen ehkäisy Varsinais-Suomessa (2007–2009) Varsinais-Suomen liiton maakunnan kehittämisrahoituksella toteutetun tutkimus- ja kehittämishankkeeseen tavoitteena oli selvittää maakunnan koulupudokkaiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tilannetta ja ongelmia sekä etsiä uusia tehokkaita keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Keskeinen ehdotus on, että Varsinais-Suomessa otetaan käyttöön VaSkooli-projektin aikana kehitetty koulutustakuumalli, jonka lähtökohtana on riittävä ja ajantasainen tietovaranto oppilaista, koulutukseen hakevista, koulutustarjonnasta sekä erityisesti koulutuksen ulkopuolelle jäävistä tai jättäytyvistä. Tämä tieto tulee olla maakunnan nivelvaiheyhteistyötä ja uraohjausta hoitavan ohjaajaverkoston käytössä, ja sen tulee olla koulutus-, työpaja-, harjoittelu- ja muun toiminnan suunnittelun perusta. Mallin toiminnan lähtökohta on, että myös sellaisilla nuorilla, jotka eivät osaa hakeutua itsenäisesti palvelujen piiriin on oikeus saada apua. (Tulokset: Galli & Ahola 2009)

 

VaSkooli - Koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin (ESR, 2004–2007) VaSkooli-projektiin liittyneen tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa sellaista uutta tietoa ja ymmärrystä syrjäytymisen mekanismeista ja nuorten elämänkulun ja koulutusurien kytkennöistä, joka edesauttaa koulutustakuun toteuttamista. Tutkimuksen kohderyhminä olivat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja heidän perheensä sekä näille toimenpiteitä kohdentaneet ja tuottaneet projektin työntekijät. Tulokset loppuraportissa Elämää nivelvaiheissa. Aiheesta lisää (VaSkooli-sivusto)