#ICTknowhow - Nuorten ICT-taidot kohtaamaan yhteiskunnan odotuksia

Nyky-yhteiskunnassa nuoret eivät voi elää ilman tietoteknistä osaamista; niin viranomaispalvelujen käyttö, töiden hakeminen kuin opiskelukin edellyttävät tietotekniikkataitoja. #ICTknowhow-hankkeessa tuetaan nuorten kiinnittymistä koulutukseen ja työelämään sekä kykyä hyödyntää digitalisoituneen yhteiskunnan ja yhteisöjen tarjoamia mahdollisuuksia ja palveluja. Tavoitteena on nuorten ICT-taitoja parantamalla edistää tasa-arvoa, ennaltaehkäistä koulutuksellista syrjäytymistä ja vahvistaa elinikäisen oppimisen valmiuksia.

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tietoteknisiä taitoja. Hankkeen lähtökohdat ovat Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen opettajien ja nuorten teknologiataitoja koskevassa tutkimuksessa, jossa ICT-taitoja on tutkittu RUSEn kehittämällä ICT-taitoja mittaavalla taitotestillä. Tutkimustulosten mukaan osalla nuorista taidot ovat huolestuttavan yksipuolisia. Lisäksi sukupuolten välillä havaitaan merkittävä eroja tietotekniikan käyttötavoissa. Hankkeessa kiinnitetäänkin erityisesti huomiota sukupuolten välisen taitoeron umpeenkuromiseen, koulutuksesta syrjäytymisen ehkäisyyn sekä aliedustettujen ryhmien kuten maahanmuuttajanuorten tai oppimisvaikeuksista kärsivien osaamispohjan vahvistamiseen. 

 

Hankkeessa hyödynnetään soveltuvin osin RUSEn kehittämää ICT-taitotestiä. ICT-osaamista mittaavat tehtävät suunnitellaan ja kehitetään kohderyhmälle soveltuviksi yhdessä WinNovan, RASEKOn, Kaarinan Pajamestareiden ja Turun ammatti-instituutin kanssa. Havaittuihin puutteisiin puututaan lyhyiden käytännönläheisten ja tarvelähtöisten koulutusten avulla. Ks. video.

 

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti pajamaisen nuorisotyön sekä ammatillisiin opintoihin ohjaavan ja valmistavan ns. VALMA-koulutuksen kanssa. Yhteistyön ansiosta kukin taho pääsee jakamaan hyviä kokemuksiaan erilaisista opiskelu- ja työmuodoista. Kuntien ja koulujen kautta tavoitetaan myös potentiaalisia tutornuoria – eli nuoria, jotka voivat samalla kasvattaa omaa osaamistaan ja edistää omaa sijoittumistaan IT-alalle.

 

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ajalla 1.1.2015-31.12.2016.  #ICTknowhow-hankkeen kotisivut

 

Error: 0
Message: sizeof(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given
File: /var/www/svn/ruserosa/myapp/views/project_view.php
Line: 14